Projekce, montáž a údržba SHZ, EPS, EZS a CCTV

Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) a kamerové systémy (CCTV) slouží k ochraně osob a majetku.

Zařízení EZS sestává z následujících komponent: ústředna, ovladač, detektory, siréna, komunikátor. Zařízení kamerových systémů slouží k sledování střežených prostor a skládá se z kamer, hardware, software a záznamového zařízení.

Elektrická požární signalizace (EPS)

Elektrickou požární signalizaci tvoří soubor prvků, které ve vzájemné součinnosti zajišťují včasnou detekci požáru. Tvoří ji zpravidla soubor hlásičů, který signál o vzniku požáru přenáší do ústředny. Ústředna signalizuje vznik požáru obsluze a v závislosti na tomto hlášení ovládá i další požární zařízení, pokud jsou v objetu nainstalována – např. stabilní hasicí zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla, požární dveře, klíčová trezor požární ochrany, apod.

Elektrická požární signalizace se dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. řadí mezi vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a její provoz podléhá pravidelným kontrolám provozuschopnosti.

Instalace elektrické požární signalizace provádíme do celé řady provozů např. hotely, průmyslové závody, rodinné domy, administrativní budovy atd. Dle charakteru chráněných prostor, zdrojů rizik vzniku požáru a samozřejmě v součinnosti se zákazníkem a jeho potřebami volíme optimální řešení tak, abychom nabídli nejvyšší možnou bezpečnost a samozřejmě uživatelský komfort. Při návrhu i instalaci jsou dodržovány všechny zákonné požadavky, pokyny výrobce, výstupy z požárně bezpečnostních řešení a požadavky dalších zainteresovaných subjektů. Do každého řešení vkládají naši zaměstnanci své několikaleté zkušenosti a odborné znalosti.

Stabilní hasicí zařízení (SHZ)

Stabilní hasicí zařízení slouží k ochraně životů zdraví, majetku a prostor tam, kde existuje riziko vzniku požáru a kde je nutné pravděpodobnost vzniku a rozvoje požáru minimalizovat. Jedná se o systémy pevně spojené s objekty, které jsou ovládány automaticky, prostřednictvím elektrické požární signalizace a ústředny, či manuálně, popř. kombinací obou variant. Při správném naprojektování, instalaci, údržbě a proškolení obsluhy patří stabilní hasicí zařízení k vysoce spolehlivým a efektivním prostředkům protipožární ochrany.

Pracujeme s následujícími typy stabilních hasicích zařízení:

Plynová

Při použití plynového stabilního zařízení dochází k hašení zpravidla formou „zaplavení“ hašeného prostoru hasebním médiem (plynem), pro hašení s použitím CO2 je možné i projektování na lokální aplikace.

S inertními plyny:

Argon – IG 01

Dusík – IG 100

Argonite – IG 55 (50 % Argon, 50 % Dusík)

Inergen – IG 541 (52% Dusík, 40 % Argon, 8 % CO2)

Inertní plyny jsou vhodné pro hašení požárů pevných, kapalných i plynných látek. Hasební mechanismus spočívá v redukci vzdušného kyslíku pod úroveň nutnou k hoření, zároveň ale na úroveň, která neohrožuje lidské životy. Inertní plyny po hašení nezanechávají po hašení na místě žádná rezidua, nepoškozuje tak hašenou technologii. Protože se jedná o ve vzduchu běžně se vyskytující plyny, nemají tato hasivy žádný negativní dopad na životní prostředí a je možné je po uhašení vypustit volně do ovzduší.

Použití:

serverové místnosti a komunikační centra

datová úložiště

telefonní ústředny

výrobní technologie

operační sály, zdravotní technologie

dohledová centra, řízení letových provozů

 

transfostanice a rozvodny

dieselagregáty

galerie a kulturní památky

vojenské a policejní objekty krizových řízení

chemické provozy a další

S chemickými hasivy

FM 200

NOVEC 1230

Obě hasiva jsou vhodná pro hašení požáru pevných, kapalných a plynných látek. Jsou to hasiva bezbarvá a bez zápachu, jsou nevodivá, a nezanechávají po použití rezidua. Hasební mechanismus spočívá převážně v absorpci tepla z hašeného prostoru, FM 200 i z části přerušuje chemickou řetězovou reakci hoření reakcí volných radikálů plynu s radikály hoření.

Použití:

serverové místnosti a komunikační centra

datová úložiště

řídící centra

kabelové kanály

rozvodny / UPS

 

CT a MRI vyšetřovny

dohledová centra, řízení letových provozů

muzea

archivy a další

CO2

Oxid uhličitý je bezbarvý plyn, bez zápachu. Není korozivní, nezanechává rezidua a nereaguje s dalšími materiály. Hasební mechanismus spočívá v redukci vzdušného kyslíku pod úroveň nutnou k hoření a zároveň v dodatečném chladícím efektu. Vzhledem k jeho vlastnostem je oxid uhličitý jediné plynné hasivo z naší nabídky, které lze využít pro hašení lokálních aplikací, tedy nedojde k zaplavení celého prostoru, ale pouze okolí chráněného zařízení. Z důvodu ochrany lidských životů a zdraví jsou na systémy s CO2 kladeny zvláštní požadavky na včasnou signalizaci k opuštění prostor před zahájením samotného hašení. Tato prodleva dává prostor bezpečné evakuaci osob z chráněného prostoru.

Použití:

Záplavový systém

rozvodny

trafostanice

elektroskříně

plynové turbíny v uzavřených prostorách

sklady hořlavých kapalin / nebezpečných věcí

prachové filtry

strojovny (námořnictví) a další

 

Lokální aplikace

tiskárny

válcovny

stříkací/práškovací zařízení a další

Vodní

Voda je první hasební médium, které se většině lidí vybaví při představě hašení požáru. Přesto, že její použití zpravidla znamená vznik následných škod souvisejících se zatopením prostor, má hašení vodou dodnes své nezastupitelné místo zejména tam, kde nelze preventivně z důvodu vysokého počtu běžně se vyskytujících osob, z důvodu problematické evakuace, z důvodu vysokých finančních nákladů apod. použitím k hašení plyny.

Stabilní hasicí zařízení na bázi vody dělíme na:

Sprinklerová

Drenčerová

 

Vodní mlhu s vysokým či nízkým tlakem

Pěnová

SJEDNEJTE SI SCHŮZKU

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnostSpolečnost EAF protect s.r.o. realizuje za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj projekt Průmyslový výzkum palubních hasicích přístrojů pro oblast civilního a vojenského letectví.

Záměrem a strategickým cílem projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj zaměřený na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nové typové řady výrobků – palubních hasicích přístrojů pro letectví. Nová výrobková řada bude představovat podstatné zdokonalení stávajících (a legislativou již omezených nebo zakázaných) výrobků a současně i navazujících služeb jejich údržby. Projekt zahrnuje výzkum prototypů, přezkoušení navržených komponentů a výkonnosti prototypů.

 

 

Sběrný dvůr pro výrobky na konci životnosti používané v požární ochraně

V rámci realizace tohoto projektu je nakoupeno 50 kusů ocelových lahví o objemu 67,5 litru, které slouží k uskladnění látek poškozující ozónovou vrstvu Země, používaných v požární ochraně a sebraných z výrobků na konci životnosti.